Select Page

การสัมมนา


“เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ
เพื่อขอรับรอง
โครงการวิจัยฯ
ตามมาตรการยกเว้นภาษี” รุ่นที่ 20

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างวิจัย)
  • แนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
  • การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการฯ
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี

หลักการและเหตุผล

          ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมปรับปรุงมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งให้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้ 2 เท่า

 

          ปัจจุบันผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มากขึ้น สวทช. โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีผลการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มจำนวนและมูลค่าโครงการของภาคเอกชนที่ต้องการขอยื่นรับรองจาก สวทช. เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

 

          การสัมมนาหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่แนวทางการปฏิบัติในการขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองฯ ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 2. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 3. เพื่อสนับสนุนมาตรการทางภาษี ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจมาตรการทางภาษี
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 2. อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ
 3. ผู้สนใจทั่วไป

 เนื้อหา

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
       1.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์ (ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างวิจัย)
       1.2 แนวทางและการปฏิบัติด้านบัญชีภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ภาษี (ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างวิจัย)
       1.3 การยื่นแบบ ภงด. 50/51
 2. การยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ และการคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
       2.1 กระบวนการและรูปแบบของการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
       2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยฯ
 3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี
       3.1 การวิจัยและพัฒนา กับ ความสำคัญของการจัดทำข้อเสนอโครงการ
       3.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
       3.3 การเขียนข้อเสนอโครงการ สำหรับยื่นขอรับรองโครงการวิจัยต่อ สวทช.

วิทยากรประจำหลักสูตร

  • ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากร
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม​​ 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 1,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81900 (คุณอาณัติ)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400