Select Page

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ
ของผู้ประกอบการเอกชน :
โครงการRDC Online” รุ่นที่ 11

Key Highlights

  • ความรู้เกี่ยวกับระบบ RDC Online สำหรับผู้ประกอบการ
  • เทคนิคการลงทะเบียน เจ้าของโครงการ / ผู้ใช้งาน ของระบบ RDC Online
  • เทคนิคการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของระบบ RDC Online
  • การใช้ Function ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มากขึ้น ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน จากผลการดำเนินงานรับรองโครงการฯ ที่ผ่านมามีแนวโน้มจำนวนและมูลค่าโครงการของภาคเอกชนที่ต้องการขอยื่นรับรองเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา สวทช. ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ที่เรียกว่า “ระบบ RDC Online” โดยได้นำมาใช้งานตั้วแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทาง สวทช. ตรวจสอบและพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโครงการวิจัยที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

 

          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ RDC Online และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ RDC Online
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถใช้งานระบบ RDC Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการที่สนใจการใช้ระบบ RDC Online
 2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนเจ้าของโครงการ
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้ระบบ
 4. ผู้สนใจทั่วไป

 เนื้อหา

 1. ระบบ RDC Online
       1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบ RDC Online
       1.2 บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ RDC Online
       1.3 แนวทาง ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ RDC Online
       1.4 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานระบบ RDC Online
 2. การใช้งานระบบ RDC Online (Workshop)
       2.1 การลงทะเบียนเจ้าของโครงการ
       2.2 การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ
 3. การบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ (Workshop)
 4. การใช้งานในส่วนของระบบ RDC Online ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร

  • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.30 น.

ค่าลงทะเบียน
(รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน)

ท่านละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ!!! ส่วนลด 20% เหลือท่านละ 8,000 บาท
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนพร้อมจ่ายชำระก่อนวันอบรม

สถานที่จัดฝึกอบรม

รงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81900 (คุณอาณัติ)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400