Select Page

หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐาน
การออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 2

 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD2)

Key Highlights

  • เรียนรู้แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี
  • เห็นตัวอย่างการออกแบบสถานีรถไฟที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
  • มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
  • ศึกษาดูงานการออกแบบสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศ และเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานทั้งด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาโครงสร้างทางรถไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ปัจจุบัน การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศยังขาดแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟที่ดี การออกแบบสถานีรถไฟของไทยยังไม่ได้คำนึงถึงการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรูปแบบการเดินทางและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการ ดังนั้นในการออกแบบระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะ (Mass Transit System) โดยเฉพาะการออกแบบสถานี จึงควรผสมผสานแนวคิดการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานี (Mixed-use) ไว้ด้วย เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบขนส่งทางรางเป็นส่วนที่ต้องใช้การลงทุนสูง แต่เมื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ จึงไม่สามารถเก็บค่าโดยสารในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนได้ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เช่น การผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย สำนักงาน สถานประกอบการ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ร้านค้าต่างๆ และการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ จะทำให้เกิดรายได้ที่มาทดแทนภาระการลงทุนที่รัฐได้ลงทุนไปในโครงสร้างพื้นฐานได้

 

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) โดยการฝึกอบรมจะให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องการออกแบบสถานีและมาตรฐานการออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบรางของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี (Transit Oriented Development: TOD)
  2. เพื่อขยายฐานความรู้ด้านแนวคิดและการออกแบบสถานีรถไฟ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 3. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 4. ภาคการศึกษา
 5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and standard in Railway Station Design) ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี (Transit Oriented Development: TOD) ประกอบด้วย การบรรยาย และการศึกษาดูงาน รวม 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และกรณีศึกษา 12 2
การศึกษาดูงาน 6
1
รวม 18
3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • การออกแบบสถานีรถไฟและมาตรฐานการออกแบบ
   • กรณีศึกษาการออกแบบสถานีรถไฟในต่างประเทศและประเทศไทย
   • การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี
   • กลไกการพัฒนาและกรณีศึกษา การทำ TOD ในต่างประเทศและประเทศไทย
   • กรณีศึกษา TOD ในต่างประเทศและประเทศไทย
   • การศึกษาดูงานการออกแบบสถานีรถไฟ

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหา และสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 13,410 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ​
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล)
          0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400