Select Page

หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3

 (Railway System Operation: RSO)

Key Highlights

  • เรียนรู้การบริหารและควบคุมระบบการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณที่นำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
  • ฝึกปฏิบัติจัดตารางการเดินรถและทดลองบริหารควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้าเบื้องต้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • ศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานจริงของบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในต่างจังหวัด รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงสายต่างๆ และรถไฟฟ้าหลายสายในกรุงเทพมหานคร จึงทำให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านการเดินรถ โดยเฉพาะการเดินรถไฟฟ้าในเมืองหลวงที่มีอัตรความหนาแน่นของการขนส่งคนจำนวนมาก ทั้งบุคลากรในระดับบริหาร และวิศวกร ซึ่งจะต้องได้รับการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านระบบพื้นฐานการเดินรถไฟฟ้า ไปจนถึงการสร้างความองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในศูนย์ควบคุมการเดินรถได้​

 

          โดยในส่วนของการเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation) จะเกี่ยวข้องกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ในภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟฟ้า ระบบป้องกันการเดินรถไฟฟ้า และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการบริหารจัดการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation) ให้เกิดความรู้ทั้งด้านวิชาการ และเทคนิค จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดินรถไฟฟ้า
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านการเดินรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางของประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการเดินรถไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณ
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟ/รถไฟฟ้า และเครือข่ายในด้านการขนส่งทางราง
 3. ภาคอุตสาหกรรมที่สนับสนุนด้านระบบขนส่งทางราง
 4. ภาคการศึกษา
 5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation) และระบบอาณัติสัญญาณ (Railway Signaling System) ประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวม 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย 9 1.5
การศึกษาดูงาน 3
0.5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 6
1.0
รวม 18
3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • การเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation)
  • การศึกษาดูงานการบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้า
  • การศึกษาดูงานโครงการระบบการเรียนรู้การบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟ
  • Workshop: ระบบการเรียนรู้การบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟ
  • ระบบอาณัติสัญญาณ (Railway Signaling System)

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหา และสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
หรือ ลงทะเบียนหลักสูตรด้านระบบราง
(REN RSO RSM RSD RES TOD)
รับส่วนลดทันที 10%
เหลือชำระเพียงท่านละ 13,410 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • สถาาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม**

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400