Select Page

หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างครบวงจร รุ่นที่ 7

 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM7)

Key Highlights

  • เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) จากผู้ปฏิบัติงานจริงที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มามากกว่า 10 ปี
  • อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
  • เยี่ยมชม Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • จัดเต็มตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจการใช้งานจริง

หลักการและเหตุผล

          การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้วัตถุดิบคือแสงอาทิตย์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การดูแลบำรุงรักษาระบบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากไม่ใส่ใจแล้ว ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอาจลดลง ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง

 

          การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ในระบบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หรือแม้แต่ผู้ใช้งานเองก็สามารถทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง หากแต่ต้องมีทักษะความรู้และได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการทดสอบ ปฏิบัติงาน และดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างถูกวิธี ทั้งที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแม้ไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องดูแลบำรุงรักษาระบบโดยตรง แต่ก็ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบด้วย เพื่อที่จะได้สามารถตรวจรับงานระบบและดูแลการใช้งานระบบในภาพรวมได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องข้อกำหนดต่างๆ การตรวจสอบการติดตั้งระบบและการทำงานของระบบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Best Practices) ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ
   ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ กับผู้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสบการณ์จริง
  3. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
  4. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AEC)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร
 2. สามารถเข้าใจและตรวจสอบการติดตั้งระบบและการทำงานของระบบ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกวิธี
 3. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อควรระวังต่างๆ กับผู้ดูแลระบบที่มีประสบการณ์จริง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 2. ผู้ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อมบำรุง และหน่วยรักษาความปลอดภัย
 5. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานแสงอาทิตย์

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practices) กับผู้ดูแลระบบที่มีประสบการณ์จริง และกับทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเอง การฝึกปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 24 ชั่วโมง/4 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 15 2.5
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 6
1
ศึกษาดูงาน 3
0.5
รวม 24
4 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   • มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   • มาตรฐานการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอเตอร์
   • ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
   • การออกแบบและใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
    (Battery Energy Storage System, PV+BESS)
   • การตรวจสอบและบำรุงรักษา Solar Rooftop
   • การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   • เสวนา: ประสบการณ์ในการติดตั้ง ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา
   • ศึกษาดูงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
   • ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

หมายเหตุ:

   1. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและวิทยากรตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมอบรม
   2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 4 วัน
ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2565

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 28,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**พิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 25,650 บาท

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 11 เมษายน 2565
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องส่งหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายอักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าวทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page