Select Page

Service Design Thinking Series 2021

 “เพิ่มโอกาส-ลดความเสี่ยง สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่าง สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design Thinking)”

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • เข้าใจหลักการ Service Design Thinking เพื่อต่อยอดสร้างความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ
  • สร้างแนวคิดสินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจผู้บริโภคด้วยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Process
  • พัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ โดยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Toolkits
  • ลงมือฝึกปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเครื่องมือด้าน Service Design Thinking
  • สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

หลักการและเหตุผล

          “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อ

 

          หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม:

 1. ได้เข้าใจหลักการ Service Design Thinking และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการได้
 2. ได้รู้จักเครื่องมือพื้นฐานของ Service Design Thinking และวิธีการใช้งาน เพื่อประยุกต์ใช้ในขั้นการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้
 3. ได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในกรณีศึกษาจริง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักพัฒนา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์
 2. เจ้าของธุรกิจ
 3. ผู้บริหาร
 4. นักการตลาด

 

เนื้อหาหลักสูตร (บรรยายและกรณีศึกษา)

  • Service Design Thinking Principle
  • Service Design Thinking Process
  • Service Design Thinking Team
  • Service Design Thinking Toolkits
  • Opportunity Finding & Empathy Tools: Observation, Interview, Shadowing, Customer Journey (Workshop)
  • Idea Generation Tools: Brainstorming, 10×10, Sketching (Workshop)
  • Idea Development Tools: Prototyping, Interactive Simulation, Idea Validation Tools (Workshop)

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์อภิทาน ลี
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2564
(รวมระยะเวลา 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 10,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400