Select Page

หลักสูตร Service Design Thinking in Action

Key Highlights

  • เข้าใจหลักการ Service Design Thinking เพื่อต่อยอดสร้างความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ
  • สามารถสร้างแนวคิดสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการโดยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Process
  • สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ โดยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Toolkit

หลักการและเหตุผล

        “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อ

 

        หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • ได้เข้าใจหลักการ Service Design Thinking และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ได้รู้จักและมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในขั้นการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ได้
 • ได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในกรณีศึกษาจริง

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักพัฒนา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์
 • เจ้าของธุรกิจ
 • ผู้บริหาร
 • นักการตลาด

เนื้อหาหลักสูตร (บรรยายและกรณีศึกษา)

  • Service Design Thinking Principle
  • Service Design Thinking Process
  • Service Design Thinking Team
  • Opportunity Finding & Empathy Tools: Observation, Interview, Shadowing, Customer Journey (Workshop)
  • Idea Generation Tools: Brainstorming, 10×10, Sketching (Workshop)
  • Idea Development Tools: Prototyping, Interactive Simulation, Idea Validation Tools (Workshop)

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์อภิทาน ลี
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

 

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400