Select Page

Service Innovation Masterclass 2023

นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”

          “Service Innovation” หรือ “วิทยาการบริการ” คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างของการบริการ และกระบวนการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการคิดค้นบริการ(สินค้า) ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค/ลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อเสนอในเชิงบริการควบคู่กับตัวสินค้า เช่น การใช้ ICT มาบูรณาการสร้างความหลากหลายของบริการ เพื่อตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ

          ในยุคดิจิทัล Customer Experiences and Value Creation จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของ Business Transformation จะช่วยสรรค์สร้างการบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร นำพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาเติบโตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

Service Innovation คืออะไร…

          นวัตกรรมบริการ คือ กลยุทธ์ที่ใช้กระบวนการทางธุรกิจร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรภายใต้แนวคิดของ Co-creation ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่สรรค์สร้างข้อเสนอ(Offering) ใหม่ ๆ และทำให้เกิดคุณค่า(Value) แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้า

          นวัตกรรมบริการ คือ การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ เน้นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง และให้ความสำคัญกับการทำให้ลูกค้าประทับใจทั้ง ก่อน-ระหว่าง-หลัง การรับบริการหรือทำธุรกรรม

          “หากหน่วยงาน-องค์กร ของท่านกำลังมองหา กระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น Service Innovation เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงาน-ลูกค้า เพื่อให้เห็นถึงปัญหา นำไปลดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด”

 

Service Innovation ให้อะไร…

   • ให้รู้และเข้าใจตรรกของวิทยาการบริการ และสามารถนำหลักคิดของ Value Co-creation ไปสร้างนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ได้
   • ให้เข้าใจกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมบริการ ด้วยรูปแบบธุรกิจในเชิงบริการ (Service Dominant Business Model Canvas) เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการได้
   • ให้สามารถใช้ Service Blueprinting ออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual design) ของระบบบริการได้
   • ให้สามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมบริการได้

Service Innovation เหมาะกับใคร…

   • ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
   • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า Supply Chain Management และ Corporate Communication ด้านพัฒนาธุรกิจและองค์กร
   • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษานวัตกรรมบริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

Service Innovation เรียนอะไร…

   • Milestone 1: เรียนหลักการพื้นฐานของวิทยาการบริการ ตรรกธุรกิจรูปแบบใหม่และกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงบริการ Co-creation, Co-production, Value creation ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทานหลายชั้น (Multi-level supply chain) เพื่อสร้างระบบบริการ (Service System) ในลักษณะของ Value constellation ซึ่งนำไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบ Win-Win
   • Milestone 2: เรียนระบบบริการ (Service System Perspective) ในมุมมองภาพรวม ภายใต้กรอบแนวคิดของนวัตกรรมบริการ
    (Service Innovation Framework) และการใช้ Service Dominant Business Model Canvas
   • Milestone 3: เรียนแบบเน้นฝึกปฏิบัติการใช้ Blueprinting เพื่อการออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) การใช้ Service Dominant Business Model Canvas แบบเจาะลึกเชื่อมโยงสู่การใช้ Blueprinting และหลักการกำหนด Touch point ในส่วนปฏิสัมพันธ์-ส่วนสนับสนุน กับผู้รับบริการของธุรกิจค้าปลีก เพี่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้จากกรณีศึกษา

และ…จะส่งต่อหลักสูตรถัดไปสู่

   • Milestone 4: การออกแบบกระบวนการ (Business Process Modeling) ซึ่งจะเป็น การนำเสนอองค์ความรู้ในระดับที่ 3 Business Process Modeling and Automation โดยเน้นแนวคิดการออกแบบกระบวนการในเชิง Business Process Management การใช้เครื่องมือออกแบบกระบวนการด้วยภาษาภาพ BPMN
 1.  

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. อัจฉริยา อักษรอินทร์

ผู้เชี่ยวชาญ​ สำนักบริหารวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พรพรหม อธีตนันท์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566
(รวมระยะเวลา 5 วัน)

ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19
ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 25,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
รับส่วนลด 10% เหลือเพียงท่านละ 22,500 บาท

(ออกใบเสร็จรับเงินรวมกันใน 1 ใบ)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page