Select Page

Service Innovation Masterclass 2021

นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

          “Service Innovation” หรือ “วิทยาการบริการ” คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างของการบริการ และกระบวนการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการคิดค้นบริการ(สินค้า) ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค/ลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อเสนอในเชิงบริการควบคู่กับตัวสินค้า เช่น การใช้ ICT มาบูรณาการสร้างความหลากหลายของบริการ เพื่อตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ

          ในยุคดิจิทัล Customer Experiences and Value Creation จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของ Business Transformation จะช่วยสรรค์สร้างการบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร นำพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาเติบโตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

Service Innovation คืออะไร…

          นวัตกรรมบริการ คือ กลยุทธ์ที่ใช้กระบวนการทางธุรกิจร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรภายใต้แนวคิดของ Co-creation ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่สรรค์สร้างข้อเสนอ(Offering) ใหม่ ๆ และทำให้เกิดคุณค่า(Value) แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้า

          นวัตกรรมบริการ คือ การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ เน้นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง และให้ความสำคัญกับการทำให้ลูกค้าประทับใจทั้ง ก่อน-ระหว่าง-หลัง การรับบริการหรือทำธุรกรรม

          “หากหน่วยงาน-องค์กร ของท่านกำลังมองหา กระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น Service Innovation เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงาน-ลูกค้า เพื่อให้เห็นถึงปัญหา นำไปลดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด”

 

Service Innovation ให้อะไร…

   • ให้รู้และเข้าใจตรรกของวิทยาการบริการ และสามารถนำหลักคิดของ Value Co-creation ไปสร้างนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ได้
   • ให้เข้าใจกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมบริการ ด้วยรูปแบบธุรกิจในเชิงบริการ (Service Dominant Business Model Canvas) เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการได้
   • ให้สามารถใช้ Service Blueprinting ออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual design) ของระบบบริการได้
   • ให้สามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมบริการได้

Service Innovation เหมาะกับใคร…

   • ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
   • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า Supply Chain Management และ Corporate Communication ด้านพัฒนาธุรกิจและองค์กร
   • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษานวัตกรรมบริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

Service Innovation เรียนอะไร…

   • Milestone 1: เรียนหลักการพื้นฐานของวิทยาการบริการ ตรรกธุรกิจรูปแบบใหม่และกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงบริการ Co-creation, Co-production, Value creation ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทานหลายชั้น (Multi-level supply chain) เพื่อสร้างระบบบริการ (Service System) ในลักษณะของ Value constellation ซึ่งนำไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบ Win-Win
   • Milestone 2: เรียนระบบบริการ (Service System Perspective) ในมุมมองภาพรวม ภายใต้กรอบแนวคิดของนวัตกรรมบริการ
    (Service Innovation Framework) และการใช้ Service Dominant Business Model Canvas
   • Milestone 3: เรียนแบบเน้นฝึกปฏิบัติการใช้ Blueprinting เพื่อการออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) การใช้ Service Dominant Business Model Canvas แบบเจาะลึกเชื่อมโยงสู่การใช้ Blueprinting และหลักการกำหนด Touch point ในส่วนปฏิสัมพันธ์-ส่วนสนับสนุน กับผู้รับบริการของธุรกิจค้าปลีก เพี่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้จากกรณีศึกษา

และ…จะส่งต่อหลักสูตรถัดไปสู่

   • Milestone 4: การออกแบบกระบวนการ (Business Process Modeling) ซึ่งจะเป็น การนำเสนอองค์ความรู้ในระดับที่ 3 Business Process Modeling and Automation โดยเน้นแนวคิดการออกแบบกระบวนการในเชิง Business Process Management การใช้เครื่องมือออกแบบกระบวนการด้วยภาษาภาพ BPMN
 1.  

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร. สาวิตรี เสรีรังสรรค์

ผศ.ดร. สาวิตรี เสรีรังสรรค์

อาจารย์ประจำ
สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564
(รวมระยะเวลา 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 15,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
รับส่วนลด 10% เหลือเพียงท่านละ 13,950 บาท

(ออกใบเสร็จรับเงินรวมกันใน 1 ใบ)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน
 • กรณีการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิด เป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400