Select Page

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม R เบื้องต้น

Key Highlights

  • แนะนำโปรแกรม R และการใช้โปรแกรม R เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  • การนำเสนอข้อมูลและการจัดการข้อมูล
  • การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
  • การวางแผนการทดลอง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์
  • การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
  • การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
  • การทดสอบสมมุติฐาน

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริม ให้นักวิจัย และผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการดำเนินการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามความจำเป็นทางสถิติ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี รวมถึง สามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร

รศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567​
เวลา 08:30 – 16:30 น.

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป , หน่วยงานเอกชน , มหาวิทยาลัยเอกชน
   ราคา 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • หน่วยงานของรัฐ (ซึ่งไม่แสวงหากําไร) บุคลากรหน่วยงานของรัฐ, มหาวิทยาลัยภาครัฐ
   ราคา 4,205.61 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สำหรับบุคลากร สวทช.
   ราคา 3,000 บาท (ราคาพิเศษ สำหรับพนักงาน สวทช.) โดยวิธีการ Internal Charge มาที่เลขโครงการ P2250855 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม และเมื่อผู้บังคับบัญชาของท่านอนุมัติตาม Process รบกวนแจ้งเลข EX กลับมายังอีเมลนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงถือว่าการลงทะเบียน เสร็จสิ้นสมบูรณ์

หมายเหตุ

  1. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  3. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  5. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  6. ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Notebook มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการสอนใช้โปรแกรม R

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อประสานงาน
ด้านรายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร

 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย
Quality Management and Research Integrity Division (QRI)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 71834 (คุณรัตนพรรณ)
          0 2564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)
E-MAIL : QRI@nstda.or.th

ติดต่อประสานงาน
ด้านลงทะเบียน และวิธีการชำระเงิน

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
Career for the Future Academy (CFA)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)​
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th