Select Page

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
ให้ตอบโจทย์งานวิจัย”

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • การวิจัยเชิงปริมาณ
  • การวางแผนการวิจัย
  • การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
  • การแนะนำการใช้โปรแกรมสถิติ SPSS เบื้องต้น
  • สถิติเชิงพรรณนา และการสรุปข้อมูล
  • เรียนรู้การใช้สถิติขั้นพื้นฐาน
  • การทดสอบสมมติฐาน: Independent-t-test และ Paired sample t-test
  • การวิเคราะห์ความแปรปรวน: One-way ANOVA และ Repeated-measures ANOVA
  • การวิเคราะห์สถิติไคสแควร์
  • การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช่พารามิติก: Mann-Whitney U test/ Wilcoxon signed rank test
  • การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
  • การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression Analysis)

หลักการและเหตุผล

          สถิติเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทำวิจัยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอและแปลผลข้อมูล ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติทั้งสิ้น การมีความรู้ทางสถิติจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริม ให้นักวิจัย และผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการดำเนินการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามความจำเป็นทางสถิติ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี รวมถึง สามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประธานกล่าวเปิดงาน

ศ. นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร

ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564
เวลา 8.30 – 16.30 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ

  1. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  3. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  5. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  6. ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Notebook มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการสอนใช้โปรแกรมสถิติ SPSS

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
(The Office of Research Integrity, ORI)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 71834 (คุณรัตนพรรณ)
          0 2564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)
E-MAIL : ORI@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)​
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th