Select Page

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
ให้ตอบโจทย์งานวิจัย”

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • การวิจัยเชิงปริมาณ
  • การวางแผนการวิจัย
  • การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
  • การแนะนำการใช้โปรแกรมสถิติ SPSS เบื้องต้น
  • สถิติเชิงพรรณนา และการสรุปข้อมูล
  • เรียนรู้การใช้สถิติขั้นพื้นฐาน
  • การทดสอบสมมติฐาน: Independent-t-test และ Paired sample t-test
  • การวิเคราะห์ความแปรปรวน: One-way ANOVA และ Repeated-measures ANOVA
  • การวิเคราะห์สถิติไคสแควร์
  • การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช่พารามิติก: Mann-Whitney U test/ Wilcoxon signed rank test
  • การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
  • การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression Analysis)

หลักการและเหตุผล

          สถิติเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทำวิจัยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอและแปลผลข้อมูล ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติทั้งสิ้น การมีความรู้ทางสถิติจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล​

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริม ให้นักวิจัย และผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการดำเนินการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามความจำเป็นทางสถิติ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี รวมถึง สามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประธานกล่าวเปิดงาน

ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร​
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร

ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565
เวลา 8.30 – 16.30 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ

  1. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  3. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  5. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  6. ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Notebook มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการสอนใช้โปรแกรมสถิติ SPSS

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
และผ่านระบบ Cisco WebEx

ติดต่อประสานงาน
ด้านรายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร

 

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
(The Office of Research Integrity, ORI)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 71834 (คุณรัตนพรรณ)
          0 2564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)
E-MAIL : ORI@nstda.or.th

ติดต่อประสานงาน
ด้านลงทะเบียน และวิธีการชำระเงิน

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)​
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th