Select Page

หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(STI Leadership Program: STIL)

 

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์

Key Highlights:

  • พบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และห้องปฏิบัติการที่ผลิตงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ
  • สร้างความมั่นใจในการผลักดันและบริหารโครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ขององค์กร
  • เจาะลึกสถานการณ์โลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ

หลักการและเหตุผล

          ด้วย พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ให้ความหมาย คำว่า “การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คือ การดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

 

          ประกอบกับ การประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

          แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารในการแข่งขันด้านการผลิตและบริการของประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Leadership Program: STIL) นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เน้นการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวในฐานะผู้นำที่ต้องบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐกำหนด ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร จะเป็นผู้บริหารและบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ ในความสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการและเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและบริการขององค์กรและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างยั่งยืนต่อไป

 

STI Leadership Program: STIL

 

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย
  2. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทั้งของประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์โลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย
 2. เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารทั้งในภาครัฐ และเอกชนทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทั้งของประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์โลก

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ผู้กำหนดนโยบาย หรือผู้ตัดสินใจ ด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
  • ผู้มีหน้าที่ผลักดันการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปปฏิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่สนใจนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเนื้อหาที่บูรณการอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ การพบปะนักวิจัยชั้นนำ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศ รวม 57 ชั่วโมง/9.5 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย 30 5
การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Group Consulting & Networking) 21 3.5
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศ 6 1
รวม 57 9.5 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

   • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure)
     • จับกระแสโลก “การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
     • การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน
     • กลยุทธ์การบริหารและการสร้างนวัตกรรมบริการ
     • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology) กับการพัฒนาประเทศ
     • การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานวิจัยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology)
   • การวิจัยและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Society & Inspiration)
     • การพัฒนาสินค้า/บริการ นวัตกรรมให้โดนใจผู้บริโภค
     • ผู้นำกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
     • การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries)
     • โอกาสและการปรับตัวขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
     • จากนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ
   • การบริหารจัดการกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process Management)
     • ศิลปะการบริหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing & Transferring)
     • ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สีเขียว กับการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Green Logistics & Supply Chain in AEC)

หมายเหตุ:

   • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

อบรมและศึกษาดูงานในประเทศ
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 69,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม (สำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ รวมค่าเดินทาง และค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ห้องพักเดี่ยว) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร กำหนดการฝึกอบรม และสถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400