Select Page

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยมีนักวิจัยจากทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)...