Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 11)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 11)”

เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 11)” โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 ท่าน ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นหนึ่งหลักสูตรภายใต้ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะ NSTDA Postdoctoral Fellowships ณ ห้อง CC404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย...