Select Page
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management)

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรม IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรม IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17 ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรดังนี้ อ.เมธา สุวรรณสาร...