Select Page

Thai Microelectronics Seminar 2021 (TMS 2021)

“Smart Electronics, A Leap for Thailand’s Future”
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.

 

***Free Seminar***

Key Highlights

  • รับฟังการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ที่อยู่ในวงการ Smart Electronics
  • รับฟังงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Microelectronics ได้แก่ IC Chip ต้นแบบ, Sensor Platform และ IC Packaging ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Smart Electronics​

บทนำ

          อุตสาหกรรม Smart Electronics เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งเดิมอุตสาหกรรม Electronics ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่การลงทุนในด้านการผลิตมากกว่าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีลักษณะธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิตแบบ Mass Production ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายการผลิตของบริษัทแม่ในต่างชาติ ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และสั่งสมเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อยกระดับการผลิตจากการผลิตตามแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) มาเป็นผู้ผลิตที่มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าได้ด้วยตนเอง ODM (Original Design Manufacturing) มากขึ้น อีกทั้งบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศได้เพิ่มส่วนงานการออกแบบผลิตภัณฑ์มาอยู่ในประเทศ แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้

 

          ดังนั้น การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม Electronics จึงควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างอุตสาหกรรมบนเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้การวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม Electronics ให้เป็น Smart Electronics ซึ่งอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เป็นอุตสาหกรรม Microelectronics อันได้แก่ การออกแบบวงจรรวม (IC Design) การผลิตวงจรรวม (IC Fabrication) และการบรรจุภัณฑ์วงจรรวม (IC Packaging) จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรม สร้างงานและรายได้ ที่จะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน

 

          การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมโดยจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐ มาร่วม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Microelectronics และการออกแบบวงจรรวม นำประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ “Smart Electronics, A Leap for Thailand’s Future”

ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน Smart Electronics
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม Microelectronics และโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม
 3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประยุกต์ใช้งานชิป และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม Microelectronics

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีความเข้าใจในอุตสาหกรรม Smart Electronics และอุตสาหกรรม Microelectronics (IC Design, Fabrication และ Packaging)
 2. เกิดเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างงผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประยุกต์ใช้งานชิป และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม Microelectronics
 3. ผลักดันให้เกิดนักออกแบบ Electronics รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น IC Design, Electronics Design และ System Design เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม Smart Electronics ของประเทศ

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

 1. อาจารย์ และนักศึกษาจากภาคการศึกษา
  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกส์)
 2. ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 3. บุคลากรทั่วไปที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการสัมมนา

 1. ปาฐกถาพิเศษ/เสวนา กับผู้เชี่ยวชาญ
 2. การนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ระยะเวลาของงานสัมมนา

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
เวลา 09.00-15.00 น.

รูปแบบการสัมมนา

ผ่านระบบ Webinar (Cisco Webex™ Event)

วิทยากรประจำงานสัมมนา

ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ

ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ

 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช่าติ (สวทช.)

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวพะเยาว์ คำมุข

นางสาวพะเยาว์ คำมุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณรัฐ รุจิรัตน์

นายณรัฐ รุจิรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์

ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์

ที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

Principal research engineer บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400