Select Page

หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
สถานีขนส่งระบบราง

 (Transit-Oriented Development)

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง
  • เห็นตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน โดยการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการสร้างความยั่งยืนนั้นจะต้องพิจารณาถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ อันได้แก่ การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย การสร้างทางเลือกของการเดินทาง การลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนตัว การรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้เกิดการจ้างงาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งถือเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สำคัญในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

          นอกจากนี้ แผนการพัฒนาของประเทศ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนา ภายใต้แนวคิด การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development: TOD) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยการพัฒนารูปแบบการคมนาคมขนส่งระบบราง การให้บริการการขนส่งรอง (Feeder) การสร้างพื้นที่อยู่อาศัยหลากหลายระดับ การพัฒนาพื้นที่แหล่งงาน การรักษาสภาพแวดล้อม และการกำหนดกรอบนโยบายที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและสอดคล้องต่อการพัฒนา ซึ่งตามแนวปฏิบัติแล้ว หากต้องการสร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นเป็นองค์รวม ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง อีกทั้งกรอบการพัฒนาหรือนโยบายการพัฒนาในระดับต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ประชาชน และนักพัฒนา สามารถมองเห็นภาพ แนวทาง และความเป็นไปได้ของการพัฒนามากยิ่งขึ้น

 

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (TOD) และสร้างแรงจูงใจให้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางรางในประเทศไทย โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางราง (TOD) จากกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (TOD) ของประเทศไทยในอนาคต

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบรางของประเทศ ให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (TOD)
  2. เพื่อขยายฐานความรู้และแนวคิดให้กับภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (TOD) ในประเทศไทย
  3. เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและทิศทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (TOD) ของประเทศไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายด้านการขนส่งระบบราง
 3. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาที่ดิน ภาคเอกชนต่างๆ
 4. ภาคการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development) ประกอบด้วย การบรรยาย รวม 12 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 12 2
รวม 12
2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
  • กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบรางในต่างประเทศ
  • กรณีศึกษาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบรางในประเทศไทย

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ​
*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400