Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน
สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย

Terms of Reference (TOR) Writing Guide
for Purchasing Digital Devices and Services

 

มุ่งเน้นการเขียน TOR เพื่อจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย

Key Highlights

  • เรียนรู้และเข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เข้าใจเทคโนโลยี สินค้า/บริการดิจิทัล และแนวทางในการเขียน TOR ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • ฝึกปฏิบัติเข้มข้น การเขียน TOR การจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัล เพื่อให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีความสำคัญต่อการทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องพึ่งพาระบบงานที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะแปรรูปบริการของรัฐทั้งหมดให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลในปี 2566-2570 หน่วยงานรัฐทุกหน่วยจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที โดยในการให้บริการต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ จะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัลที่จะนำมาใช้เพื่อตอบสนองงานต่าง ๆ ผ่านการจัดซื้อ จ้าง เช่า อยู่เป็นจำนวนมาก

 

           ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อ จ้าง เช่า สินค้า/บริการดิจิทัล เป็นไปอย่างเหมาะสมและตรวจรับได้ง่าย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่จำเป็นต้องจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่จำเป็น สามารถดำเนินการจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และช่วยลดปัญหาในการพิจารณาตรวจรับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสาระสำคัญของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของสินค้า/บริการดิจิทัล เพื่อให้สามารถเขียน TOR ได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีประสบการณ์จริงในการเขียน TOR สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เข้าใจสาระสำคัญของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้อง
 2. เข้าใจธรรมชาติของสินค้า/บริการดิจิทัล
 3. สามารถเขียน TOR สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาสินค้า/บริการดิจิทัล
 2. ผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้า/บริการดิจิทัล
 3. ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการดิจิทัล
 4. ผู้สนใจทั่วไปที่มีโอกาสเป็นคณะกรรมการจัดซื้อตรวจรับ

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการดิจิทัลอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเขียน TOR อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถจัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รวมจำนวน 12 ชั่วโมง / 2 วันทำ​การ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 6 1
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 6 1
รวม 12 2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   • รู้จักสินค้า/บริการดิจิทัล และเทคโนโลยีขั้นสูง
   • การเขียน TOR อย่างไรให้จัดซื้อ/ตรวจรับ ได้ง่าย
   • การเขียน TOR ให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในระยะยาว
   • Workshop 1 ฝึกปฏิบัติเขียน TOR เบื้องต้น (กรณีศึกษา)
   • Workshop 2 ฝึกปฏิบัติเขียน TOR เพื่อใช้งานจริง (ตัวอย่างจริง)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. กมล เอื้อชินกุล​
ผู้จัดการ สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์​
ผู้เชี่ยวชาญวิจัย งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้แทนจาก​
กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด

ระยะเวลาของหลักสูตร

รวมเวลาอบรม จำนวน 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 น.
 

  • รุ่นที่ 2 (กรุงเทพมหานคร)​
   ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566
    
  • รุ่นที่ 3 (จังหวัดเชียงใหม่)
   ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567
    
  • รุ่นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น)
   ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567
    
  • รุ่นที่ 5 (กรุงเทพมหานคร)
   ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2567​

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,900​ บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
  และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • รุ่นที่ 2 (กรุงเทพมหานคร)​
  อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล
   
 • รุ่นที่ 3 (จังหวัดเชียงใหม่)
  อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล
   
 • รุ่นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น)
  อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล
   
 • รุ่นที่ 5 (กรุงเทพมหานคร)
  อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400