Select Page

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ถ่ายสดผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกรียติจาก
ผศ. ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
มีนักศึกษาจาก มพ. เข้าร่วมจำนวน 200 คน และ มช. เข้าร่วมจำนวน 18 คน