Select Page

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.บรรจง หะรังษี มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของ พรบ. ไซเบอร์ และปฏิบัติตามความต้องการของ พรบ. ไซเบอร์ ได้อย่างสอดคล้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการที่จำเป็น สามารถจัดทำแผนบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และจัดเตรียมทรัพยากรที่จำสำหรับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจแนวทางในการจัดตั้งทีมบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 14 ท่าน

ภาพบรรยากาศการอบรม