Select Page

เมื่อวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) ที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวด้านระบบรางของประเทศ ในการฝึกอบรม สถาบันฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานด้านการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและโรงจอดขบวนรถไฟฟ้า (Depot & Stabling Yard) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หากสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.career4future.com/rsm

ภาพบรรยากาศการอบรม