Select Page

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3 (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางของ GDPR
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกตรวจติดตามโดยใช้กรณีศึกษาต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกประเมินผลกระทบความเป็นส่วนตัว และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกการตรวจประเมินกระบวนการและระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และมีความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตร www.career4future.com/dpo

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 14 ท่าน

ภาพบรรยากาศการอบรม