Select Page

หลักสูตร
วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน รุ่นที่ 2

(Vibration Analysis and Application : VAA)

 

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering Course : CAE) ภายใต้การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและสามารถการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมทั้งการอธิบายผลการคำนวณที่ได้ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. สามารถเข้าใจระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ
 2. สามารถประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ
 3. สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลการคำนวณที่ได้จากปัญหาการสั่นสะเทือน
 4. สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือสนใจในการทำงานด้านการออกแบบ การผลิต หรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ: ควรมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน

วันที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2567

สถานที่จัดฝึกอบรม

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Convention Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 16,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน จ่ายเพียงท่านละ 15,210 บาท
**รบกวนรอการยืนยันเปิดหลักสูตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน**

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  หน่วยงานที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ ไม่แสวงหากำไร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ มูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาลรัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ)

รูปแบบการอบรม

บรรยายประกอบการใช้ Software NX (สถาบันฯ จัดคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม)

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมคะแนนสะสมของสภาวิศวกร (27 แต้ม)

หมายเหตุ: DECC (ทีมวิทยากร) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1 : ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (Workshop)

 • Vibration and Finite Element Theory
 • Modal Analysis
 • Workshop Modal Analysis with multi component

วันที่ 2 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)

 • Harmonic Response Workshop

วันที่ 3 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)

 • Transient Response Workshop

วิทยากรประจำหลักสูตร

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนิทัศน์ ปานอ่อน

นายนิทัศน์ ปานอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81880 (คุณทศวัชร์)
Mobile: 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

โทรสาร : 0-2644-8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400