Select Page

หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน" รุ่นที่ 8

 (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2)

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • เข้าใจการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ทั้งในด้านโรงเรือน การปลูก การจัดการดำเนินงาน และกุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจ
  • เก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้มีประสบการณ์จริง
  • ชม Indoor Vertical Farming ผ่านคลิปวิดีโอ

หลักการและเหตุผล

          ในอดีตทรัพยากรดินและน้ำ ที่มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม การปลูกพืช สามารถพบได้ทุกพื้นที่ แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์เริ่มมีการแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและพืชผลทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ดังนั้นเพื่อควบคุมให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ เกษตรกรจึงต้องหันมาใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงศัตรูพืชจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเป็นเช่นนี้ การเกษตรที่เคยผลิตอาหารปลอดภัยและเพียงพอก็จะเป็นไปไม่ได้เลย

 

          ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โรงปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจากองค์ความรู้แขนงต่างๆ ทั้งด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีให้มีศักยภาพในการผลิต โดยระบบนี้สามารถปลูกพืชซ้อนกันในแนวตั้งได้มากกว่า 10 ชั้น (ขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด) ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ และไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่เกษตรกรและตลาดต้องการ

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและ Best Practices ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ในประเทศไทย
  4. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบและ Best Practices ต่างๆ ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านการเกษตรได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูกพืชสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและโรคพืช
 2. ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 3. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ครอบคลุมทั้งด้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom รวมจำนวน 12 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 12 2
รวม 12 2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   1. ความสำคัญของการปลูกพืชแนวตั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
   2. นวัตกรรมโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
   3. องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
   4. องค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   5. ขั้นตอนการปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   6. การตลาดของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   7. รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   8. งบประมาณการลงทุนในโรงปลูกพืชแนวตั้งและแหล่งทุน
   9. พาชมโรงปลูกพืชแนวตั้ง ผ่านคลิปวิดีโอ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

***โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร
(VF2 รุ่นที่ 8 และ VFBT รุ่นที่ 2) รับส่วนลดทันที 10%
เหลือชำระเพียงท่านละ 12,060 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
   ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup
บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400