Select Page

หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" รุ่นที่ 4

 (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3)

Key Highlights

  • เข้าใจการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ทั้งในด้านโรงเรือน การปลูก การจัดการดำเนินงาน และกุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจ
  • เก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้มีประสบการณ์จริง
  • เยี่ยมชม Indoor Vertical Farming ของจริงในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

          ในอดีตทรัพยากรดินและน้ำ ที่มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม การปลูกพืช สามารถพบได้ทุกพื้นที่ แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์เริ่มมีการแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและพืชผลทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ดังนั้นเพื่อควบคุมให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ เกษตรกรจึงต้องหันมาใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงศัตรูพืชจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเป็นเช่นนี้ การเกษตรที่เคยผลิตอาหารปลอดภัยและเพียงพอก็จะเป็นไปไม่ได้เลย

 

          ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โรงปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจากองค์ความรู้แขนงต่างๆ ทั้งด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีให้มีศักยภาพในการผลิต โดยระบบนี้สามารถปลูกพืชซ้อนกันในแนวตั้งได้มากกว่า 10 ชั้น (ขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด) ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ และไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่เกษตรกรและตลาดต้องการ

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและ Best Practices ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ในประเทศไทย
  4. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบและ Best Practices ต่างๆ ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านการเกษตรได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูกพืชสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและโรคพืช
 2. ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 3. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ครอบคลุมทั้งด้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาดูงาน รวมจำนวน 16 ชั่วโมง / 2.5 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 13 2.0
ศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง 3 0.5
รวม 16 2.5 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   1. ความสำคัญของการปลูกพืชแนวตั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
   2. นวัตกรรมโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
   3. องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
   4. องค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   5. ขั้นตอนการปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   6. การตลาดของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   7. รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   8. งบประมาณการลงทุนในโรงปลูกพืชแนวตั้งและแหล่งทุน
   9. การศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน)

การบรรยาย และกรณีศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
การศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 10,900​ บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2567
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ​
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ศึกษาดูงาน

บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด
เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400