Select Page

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วย
โรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
ตอน " ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) "

(Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata: VFA)

Key Highlights

  • เรียนรู้การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ทั้งเทคนิคการปลูก การเพิ่มคุณภาพ และปริมาณสารสำคัญของผลผลิต จากผู้มีประสบการณ์จริง
  • มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ทิศทางการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดของฟ้าทะลายโจร
  • ศึกษาดูงานการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักการและเหตุผล

          “ฟ้าทะลายโจร” ถูกพูดถึงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา ทั้งจากลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และถูกส่งเสริมให้ใช้เป็นกลุ่มยาลำดับแรก (First line drug) ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ซึ่งการผลิตสมุนไพรกลุ่มฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยยังมีความท้าทายทั้งจากผลผลิตที่ยังมีไม่มากนัก ความไม่สมํ่าเสมอของผลผลิต และปริมาณสารสำคัญที่ได้จากการปลูกแบบระบบเปิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศและพื้นที่เพาะปลูกเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ไทยยังไม่สามารถขยายการผลิตหรือขยับไปสู่การส่งออกได้

 

          การปลูกสมุนไพรในโรงปลูกพืชแนวตั้งที่มีระบบปิด หรือ Indoor Vertical Farming จึงเป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่สำคัญด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตฟ้าทะลายโจร ทั้งด้านคุณภาพ ความสม่ำเสมอของการผลิต และปริมาณสารสำคัญให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรและต่อยอดการแปรรูปสมุนไพรกลุ่มฟ้าทะลายโจรไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมส่งออกตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ได้ในอนาคต

 

          ดังนั้น เพื่อเตรียมการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมของฟ้าทะลายโจรอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตฟ้าทะลายโจร ให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน และขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมส่งออกระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจร ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ ดังนี้

  1. เรียนรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เรียนรู้เทคนิคการปลูก การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และปริมาณสารสำคัญของฟ้าทะลายโจร ด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
  3. เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ ทิศทางการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดของฟ้าทะลายโจร

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ทั้งเรื่องเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง เทคนิคการปลูกเพื่อเพิ่มคุณของผลผลิต และปริมาณสารสำคัญของฟ้าทะลายโจร ด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง
 2. ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ทิศทางการผลิต และการตลาดของฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจทางด้านฟ้าทะลายโจรได้
 4. ได้ศึกษาดูงานการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูกฟ้าทะลายโจรอย่างมีคุณภาพ
 2. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 3. ผู้ที่สนใจการปลูกฟ้าทะลายโจรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใน Supply Chain ของฟ้าทะลายโจร

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตฟ้าทะลายโจร ให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน และขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมส่งออกระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมจำนวน 1.5 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 6.5 1.0
ศึกษาดูงานการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2.5 0.5
รวม 9 1.5

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • การบรรยาย และกรณีศึกษา
   • ข้อมูลทั่วไปและพฤกษศาสตร์ของฟ้าทะลายโจร
   • การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
   • ขั้นตอนการปลูก และเทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิตฟ้าทะลายโจร ด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
   • การแปรรูปฟ้าทะลายโจรเชิงพาณิชย์
   • ทิศทางการผลิตและการตลาดของฟ้าทะลายโจร
  • การศึกษาดูงาน
   • การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน)
 

  • การบรรยาย และกรณีศึกษา
   วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
   เวลา 09.00 – 16.30 น.
  • การศึกษาดูงาน
   วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
   เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 7,490 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
  • เฉพาะหน่วยงานรัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. ประเดิม วณิชชนานันท์
นักวิจัย ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ศึกษาดูงาน

โรงปลูกพืชแนวตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400