Select Page

หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยี
โรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 3

 (Mastering Vertical Farming Business and Technology: VFBT)

Key Highlights

  • เข้าใจเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) และเห็นโอกาสในการลงทุน
  • สัมผัสเทคโนโลยีการผลิตจริง เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ การตลาด และการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบการและหน่วยงานชั้นนำที่ประสบความสำเร็จด้านการปลูกพืชแนวตั้ง ผ่านการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์
  • เก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          จากสภาวะแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ความสมบูรณ์ของดิน น้ำ และอากาศ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละภูมิภาคลดลง อีกทั้งปัจจัยด้านความต้องการอาหารของจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จึงนำไปสู่การพัฒนาการเพราะปลูกพืชในระบบปิด เพื่อควบคุมสภาวะต่างๆ ที่พืชต้องการ ทำให้โรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) กลายเป็นเทรนด์ของโลกด้านเกษตรสมัยใหม่ที่หลายประเทศให้ความสนใจ จากการควบคุมการผลิตได้ด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการปลูกพืชในระบบปิด ทำให้ปราศจากโรคและแมลง ปลอดสารเคมี ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้โรงปลูกพืชแนวตั้งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี ผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมสารอาหารต่างๆ ตลอดจนสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปลายประเทศทั่วโลก ทำให้คาดว่าโรงปลูกพืชแนวตั้งจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

 

          ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยในประเทศไทยได้มีการนำโรงปลูกพืชแนวตั้งเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น และสามารถทำในลักษณะการค้าเชิงพาณิชย์ได้ ตามแนวทางรูปแบบของภาครัฐและเอกชนที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ผนวกกับการที่ภาครัฐมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย และสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนกลุ่มทุนที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทรนด์ของสินค้าจำพวกเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มแพร่หลายมากขึ้นและมีราคาถูกลง ทำให้คาดว่า โรงปลูกพืชแนวตั้งจะเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ในช่วงปี 2565 – 2569 โดยต้นทุนโรงปลูกพืชแนวตั้งอาจลดลงราวร้อยละ 20 ต่อปี อันจะทำให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้งเข้าสู่ธุรกิจได้ง่าย และเพิ่มจำนวนมากขึ้น
(ข้อมูลจาก: https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z2967.aspx สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค 63)

 

          ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จึงได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตร “โอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง” (Mastering Vertical Farming Business and Technology: VFBT) ขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชแนวตั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับอุตสาหกรรมด้านเกษตรของประเทศไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) และการผลิตจริงเชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงาน
  2. เพื่อเปิดมุมมองและเห็นโอกาสการทำธุรกิจ การตลาด และการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบการและหน่วยงานชั้นนำด้านการปลูกพืชแนวตั้ง
  3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเกษตรยุค 4.0 และการผลิตจริง
 2. ได้ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์จากหน่วยงานชั้นนำ เพื่อเปิดมุมมองและเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
 3. ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ได้
 4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 3. เกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System)

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง โอกาสทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจของโรงปลูกพืชแนวตั้ง การบริหารจัดการ และการตลาด ประกอบด้วย การบรรยาย และการศึกษาดูงาน รวมจำนวน 10 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และกรณีศึกษา 6 1
การศึกษาดูงาน 4 1
รวม 10 2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   1. การบรรยาย และกรณีศึกษา
        • เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

        • โอกาสทางธุรกิจและแนวโน้มการลงทุนในเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง
        • รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   2. การศึกษาดูงาน
        • เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

        • รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

***โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร
(VF2 รุ่นที่ 9 และ VFBT รุ่นที่ 3) รับส่วนลดทันที 10%
เหลือชำระเพียงท่านละ 12,060 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567
  • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
   ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400