Select Page

หลักสูตร “การเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยี
การปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น”

 (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP)

Key Highlights

  • สัมผัสเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) และการผลิตจริง โดยการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
  • เรียนรู้รูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย การตลาด และการบริหารจัดการจริงของผู้ประกอบการและหน่วยงานชั้นนำด้านระบบการปลูกพืชแนวตั้ง
   (Vertical Farming System) มากกว่า 5 แห่ง
  • เก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เพื่อการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถเพิ่มปริมาณพืชอาหารและพืชสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System) เป็นวิธีการปลูกพืชที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และยังช่วยยกระดับการปลูกแบบดั้งเดิมสู่การทำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี การผลิตที่มีคุณภาพ และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

          ระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System) เป็นเทรนด์เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่หลายประเทศกำลังจับตามอง โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย* พบว่า ในปัจจุบันมีจำนวนการเพาะปลูกด้วยระบบดังกล่าวทั่วโลกราวถึง 400 แห่ง และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำของเทคโนโลยีนี้ และมีโรงปลูกพืชแนวตั้งทั่วประเทศถึง 200 แห่ง ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการปลูกพืชแนวตั้งนั้น เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ พื้นที่เพาะปลูกน้อย และส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง ทำให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานาน และผลผลิตมีคุณค่าทางอาหารลดลง จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นหันมาปลูกผักในเมืองมากขึ้น

 

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ การตลาด และการบริหารจัดการโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชแนวตั้งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับอุตสาหกรรมด้านเกษตรของประเทศไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

 

(*ข้อมูลจาก: https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z2967.aspx)

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) และการผลิตจริงเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. เพื่อเปิดมุมมองและเห็นโอกาสการทำธุรกิจ การตลาด และการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบการและหน่วยงานชั้นนำด้านระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System)
  3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้งทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) และการผลิตจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ได้ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์จากประเทศผู้นำเทคโนโลยี เพื่อเปิดมุมมองและเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
 3. ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ได้
 4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 3. เกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System)

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจของโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนการบริหารจัดการ และการตลาด ประกอบด้วย การบรรยาย และการศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชแนวตั้งทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย รวมจำนวน 48 ชั่วโมง 8 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และกรณีศึกษา 6 1
การศึกษาดูงาน
   – ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 36 6 วัน 4 คืน
   – ศึกษาดูงานในประเทศ ณ บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดนครนายก 6 1
รวม 48 8 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • การฝึกอบรมในประเทศ
     • ความสำคัญ และเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชแนวตั้ง
     • รูปแบบธุรกิจ และการบริหารจัดการ
   • การศึกษาดูงานต่างประเทศ
     • เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง
     • รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาดของโรงปลูกพืชแนวตั้ง

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

  • ฝึกอบรมในประเทศ
   ในวันที่ 4 และ 18 มิถุนายน 2563
   (จำนวน 2 วัน)
  • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
   ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2563
   (จำนวน 6 วัน 4 คืน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 125,000 ​บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)​

หมายเหตุ

  • เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 20 ท่าน
  • ค่าลงทะเบียนดังกล่าว รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน สำหรับการอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ค่าที่พัก (ห้องพักคู่) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 20 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และราคาค่าทัวร์ ในกรณีที่มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
  • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และ/หรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup
บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ศึกษาดูงาน

บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด
เลขที่ 143 หมู่ 12 ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400