Select Page

หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง

 (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO)

Key Highlights

  • เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
  • ลงมือฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง

หลักการและเหตุผล

          โดยปกติกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตอาหารมักเริ่มต้นจากการป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องจักร จนสุดท้ายได้ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารแปรรูปต่างๆ สำหรับการปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming ก็เช่นเดียวกัน ที่เริ่มต้นจากการป้อนวัตถุดิบผ่านกระบวนการต่างๆ แต่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จะเป็นพืชผักสดที่มีคุณภาพสูง เพียงพอต่อความต้องการ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

          การปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming คือการปลูกพืชในระบบปิด ที่มีการควบคุมแสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น และสารอาหาร เพื่อให้พืชอยู่สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอากาศ โรค หรือแมลง และยังให้ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกสูง สามารถควบคุมคุณสมบัติได้ตามต้องการ เช่น ถ้าปลูกผักสลัดก็จะได้ผักสลัดที่อร่อย ไม่ขม กรอบ และมีวิตามินสูง หรือถ้าปลูกสมุนไพรก็จะได้สมุนไพรที่สามารถสร้างสารสำคัญในปริมาณมาก และคุณสมบัติตรงตามต้องการ ซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง อันประกอบไปด้วยนักสรีรวิทยาพืช วิศวกร และโปรแกรมเมอร์ โดยการนำข้อมูลจากนักสรีรวิทยาพืชไปสร้างโปรแกรมควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพืช รวมทั้งการควบคุมระบบโดยใช้เซ็นเซอร์ในการวัดความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การนำไฟฟ้าในสารละลาย ระบบควบคุมอากาศ และการไหลของสารละลาย เป็นต้น

 

          หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO) จึงออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการปลูกพืชแนวตั้งหรือผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในการปลูกพืชแนวตั้งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการดูแลพืชและการใช้เครื่องมือควบคุมระบบต่างๆ ที่จำเป็นในการปลูกพืชแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของพันธุ์พืช การควบคุมความสะอาด การควบคุมปัจจัยการปลูกพืช และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
  2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
  3. เพื่อฝึกปฏิบัติจริงและใช้ชีวิตแบบ With Local ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ย้ายต้นกล้า การควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการปลูกพืช การใช้เครื่องมือการตรวจวัดต่างๆ ตลอดจนการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่งถึงมือผู้บริโภค
  4. เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และต่อยอดเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของพันธุ์พืช การควบคุมความสะอาด การควบคุมปัจจัยการปลูกพืช และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 3. ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนในการปลูกพืชแนวตั้งโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงเป็นพี่เลี้ยง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและต่อยอดเชิงธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 2. ผู้บริหารธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 3. ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 4. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร
 5. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้งด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการผลิตพืช โดยลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกพืชแนวตั้ง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ รวมจำนวน 19 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 7 1
ฝึกปฏิบัติ 12 2
รวม 19 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   1. กายวิภาคของพันธุ์พืชแต่ละชนิด
   2. การควบคุมความสะอาดในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   3. การควบคุมปัจจัยการปลูกพืช
   4. การจัดการช่วงระยะเวลาและความต้องการของพืช (Crop Management)
   5. ความปลอดภัยของการทำงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   6. การเก็บเกี่ยวและการบรรจุพืช
   7. Workshop: การเพาะเมล็ด และย้ายต้นกล้า
   8. Workshop: การควบคุมน้ำ อากาศ อุณหภูมิ และสารอาหารที่จำเป็นในการปลูกพืชแนวตั้ง
   9. Workshop: การใช้เครื่องมือการตรวจวัดต่างๆ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564
(รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 19,900​ บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 17,910 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ ราคาค่าลงทะเบียนดังกล่าว
รวมค่าเอกสาร ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการฝึกอบรมแล้ว***

หมายเหตุ

  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup
บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

สถานที่จัดฝึกอบรม

ใจฟ้าฟาร์ม โครงการของมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)
เลขที่ 125/6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400