Select Page

หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

 (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management: VFT)

Key Highlights

  • สัมผัสเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการผลิตจริง
  • เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานปลอดสารพิษ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ
  • เห็นโอกาสการทำธุรกิจ และได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของแมลงศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

          ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวันในหลายด้าน จนกลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรกรรม ที่เรียกว่า “Smart Farm” หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” ที่เข้ามามีบทบาทและช่วยยกระดับการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่การทำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ ระบบการปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Vertical Farming System เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาระบบเกษตรกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตเรื่อง น้ำ อากาศ และความชื้นในปริมาณที่เหมาะสม ปราศจากสารเคมีอันตราย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ การผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการผลิตจริงเชิงประจักษ์
  2. เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่และการทำเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารสารพิษในพื้นที่เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเปิดมุมมองและเห็นรูปแบบการทำธุรกิจด้านเกษตร การตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และเปิดมุมมองการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 2. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ได้เห็นโอกาสและมุมมองทางธุรกิจด้านเกษตร การสร้างแรงบันดาลใจ และการแบ่งปันประสบการณ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 3. เกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System) และการทำเกษตรสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ การผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รวมจำนวน 1 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 2.5
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
2.5
รวม 5 1 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • การบรรยาย และกรณีศึกษา
     • การบรรยายภาพรวมและความสำคัญของเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
     • การควบคุมปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ของการปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
   • การศึกษาดูงาน
     • ศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง
     • โรงเรือนผลิตผักปลอดสารพิษ และการบริหารจัดการตามแนวทางเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
     • การสร้างธุรกิจด้านเกษตร (เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทร์ย์ แหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้านอาหาร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ)

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 1 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)​

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
  2. เฉพาะหน่วยงานรัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup
บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ศึกษาดูงาน

บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เลขที่ 25/25 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400