Select Page

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management: VFT) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด และ ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ Co-Founder บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ การผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอบรมทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ณ บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 14 ท่าน

หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.career4future.com/vft