Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้ “โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2566”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้ “โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2566”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ” ภายใต้โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ” ภายใต้โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ”...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 8 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 8 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 8 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 21

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 21

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 21 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร....