Select Page

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (Carbon Management for Executives: CMX2) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 ท่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์ และ รศ. หาญพล พึ่งรัศมี ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Registered CFP Verifier) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรหลักของหลักสูตร และคุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรร่วมเสวนาฯ

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนให้กับองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร https://www.career4future.com/cmx/