Select Page
สวทช. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมยกระดับทักษะฝีมือบุคลากรอาชีพแห่งอนาคต ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

สวทช. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมยกระดับทักษะฝีมือบุคลากรอาชีพแห่งอนาคต ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีการยกระดับทักษะฝีมือบุคลากรอาชีพแห่งอนาคต...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities: ABO)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities: ABO)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนาวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities: ABO)...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) รุ่นที่ 3

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives) รุ่นที่ 3

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executives: CMX3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน ทั้งนี้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD5) รุ่นที่ 5”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD5) รุ่นที่ 5”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกจัดอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 5 (Electric Vehicles Drive System: EVD5)” เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ...