Select Page

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ” ภายใต้โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันการพัฒนากำลังคนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร. รัชพล แสงสว่าง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด เป็นวิทยากรในอบรมครั้งนี้

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 แห่ง เพื่อร่วมผนึกกำลัง และยกระดับการพัฒนาด้านกำลังคนในการให้บริการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถนำการวิจัยไปสู่นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตของประเทศได้