Select Page

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้ “โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2566” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ และวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย หรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของเทคโนโลยีด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สามารถวางแผนหรือนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อยอดธุรกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศอย่างยั่งยืน

โดยประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และวิทยากรบรรยายในหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก คุณนารีรัตน์ พันธุ์มณี และ คุณศิวัช แก้วเจริญ จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี และ รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.วัลลภ ใหญ่ยิ่ง จากบริษัท เอชอาร์ ดีไอ จำกัด

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมจำนวน 50 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.career4future.com/gmx