Select Page

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนให้กับองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ รองศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรหลักของหลักสูตร ร่วมด้วย คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณวิชา แสวงศรี รองผู้อำนวยการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.career4future.com/cmx