Select Page

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE) โดยได้รับเกียรติจาก คุณมลุลี พรโชคชัย ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต กล่าวเปิดการอบรม และ รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ และ รศ.ดร.หาญพลพึ่งรัศมี ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Registered CFP Verifier) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และแนวทางการรับรอง Net Zero โดย อบก.เพิ่อให้สามารถนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือเส้นทางเพื่อมุ่งสู่ Net Zero และเตรียมความพร้อมในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศได้ ซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน Net Zero และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม https://www.career4future.com/nze/