Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกจัดอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 5 (Electric Vehicles Drive System: EVD5)” เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการด้านเทคนิค การออกแบบและคำนวณขนาดระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท การวิเคราะห์ทดสอบ และกรณีตัวอย่าง

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือต่อยอดการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสร้างยานยนต์ไฟฟ้าได้

รายละเอียดหลักสูตร: https://www.career4future.com/evd/