Select Page

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Thai: Thai AI Service Platform สำหรับผู้บริหาร ซึ่งถ่ายทอดสดในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และรับรู้ความต้องการ AI Modules ที่สามารถทำงานได้ในบริบทของความเป็นไทย
2. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน AI Modules ที่อยู่ในรูปแบบระบบบริการเฉพาะ
3. เพื่อให้เกิดการใช้งาน AI for Thai Service Platform อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 12 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.career4future.com/aip