Select Page

เมื่อวันที่ 23-24  2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม

หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์สมมติ และนำเอากรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจของผู้เข้าร่วมสัมมนา มาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างถึงรากถึงโคน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำจากสาเหตุเดิมอีกต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการอบรมควรนำความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้ ไปฝึกปฏิบัติต่อ เพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นเองในภายหลัง

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 18 ท่าน

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฏีเรื่องหลักการแนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมให้ทำ Workshop โดยให้ช่วยกันการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม