Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

เมื่อวันที่ 23-24  2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)

  เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering Course: REC)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering Course: REC)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering Course: REC) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงระบบการปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System In 2 Days: VF2) รุ่นที่ 2

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงระบบการปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System In 2 Days: VF2) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงระบบการปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 2 อบรม Online ผ่านโปรแกรม Cisco...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (SCM6)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (SCM6)

เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ...