Select Page

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดการบรรยาย “หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)” ณ ห้องประชุม องค์การเภสัชกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน

การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคลากรขององค์การเภสัชกรรม เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศต่อไป

ภาพบรรยากาศในการอบรม