Select Page

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้ฝึกจัดอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2)” เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือสภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงานตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และมีการฝึกปฏิบัติเข้มข้นกว่า 10 Workshop กับกรณีศึกษาที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 21 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/bcs2020-1

หน้าเว็บของหลักสูตรรุ่นปัจจุบัน https://www.nstdaacademy.com/bcs

ภาพบรรยากาศการอบรม