Select Page

เมื่อวันที่1 – 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management: CSM) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด และอาจารย์เจษฎา ทองก้านเหลือง ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ไซเบอร์ การปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับความต้องการของ พรบ. ไซเบอร์ มาตรการที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งทีมบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการจัดทำแผนบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกับการวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงทักษะการจัดเก็บหลักฐานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จนถึงการกู้คืนระบบกลับคืน มากกว่า 10 Workshop ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 18 ท่าน


หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/csm2020-1

หน้าเว็บของหลักสูตรรุ่นปัจจุบัน https://www.nstdaacademy.com/csm

ภาพบรรยากาศการอบรม