Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)  ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์  รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems) ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012 ให้กับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ได้สามารถนำเครื่องมือการประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ และ รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

หน้าเว็บไซต์หลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/eap2020-1