Select Page

เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน

หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี

หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/energy/scm2020-1

ภาพบรรยากาศการอบรม