Select Page

Online Training วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015

(The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview)

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยในประเทศไทยผู้ผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจการทดสอบมาตรฐานในระดับสากล
การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้การผลิตได้มาตรฐาน สามารถจัดจำหน่ายและแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์จำนวน 28 คน จากหลายหน่วยงานอาทิ เช่น ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ บริษัท เอเมทเวิร์คส์ จำกัด บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด บริษัท พ็อพเมด จำกัด บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์จำกัด บริษัท เอช แล็บ จำกัด