Select Page

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (Workshop)

(The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยในประเทศไทยผู้ผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจการทดสอบมาตรฐานในระดับสากล
การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้การผลิตได้มาตรฐาน สามารถจัดจำหน่ายและแข่งขันกับนานาประเทศได้

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน จากหลากหลายบริษัทอาทิเช่น ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ บริษัท เอเมทเวิร์คส์ จำกัด บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด บริษัท พ็อพเมด จำกัด บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์จำกัด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ